11.11.2019

Boże coś Polskę – odzyskanie przez Polskę niepodległości

Data 11 listopada 1918 roku zapisała się na zawsze na kartach historii. Tego dnia po 123 latach zaborów Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Polska po długich latach niewoli wróciła na mapy Europy. Tego dnia Niemcy podpisały rozejm kończący I wojnę światową a Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu najwyższą władzę wojskową.

W tą szczególną uroczystość gromadzimy się w kościołach aby podziękować Bogu i Jego Matce Maryi za opatrzność, którą roztoczyli nad polskim narodem. Dziś w naszych sercach, sercach Polaków rozbrzmiewają słowa patriotycznej i pokrzepiającej pieśń:

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki, otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki, od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Bóg szczególnie umiłował naszą Ojczyznę, o czym świadczą zdumiewające słowa zawarte przez św. Siostrę Faustynę Kowalską w „Dzienniczku”:

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje (Dz. 1732).

Orędzie Bożego Miłosierdzia głoszone przez św. Siostrę Faustynę zapowiada przyjście czasów sprawiedliwych, które nadejdą wraz z przyjściem Pana. Dlatego też w uroczystość odzyskania przez Polskę niepodległości powinniśmy poddać refleksji fakt, czy Polska jest Bogiem silna, czy rodziny będące nadzieją polskiego narodu kierują się wiarą i moralnością chrześcijańską, czy towarzysząca od wieków dewiza Bóg, honor i Ojczyzna jest nadal aktualna?

Przypominamy sobie dziś czym dla nas jest Ojczyzna i patriotyzm, o którym tak pisał św. Jan Paweł II: patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Stanęliśmy dziś przed Bogiem by podziękować za tych, którzy o wolność walczyli. Pragniemy o nią dbać, pragniemy wcielić w życie wezwanie św. Siostry Faustyny, która usłyszawszy słowo Boga tak napisała w swoim Dzienniczku o Ojczyźnie: Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna.

Dziś jesteśmy wdzięczni za wolność.