24.11.2019

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata otrzymujemy głęboki dar Słowa Bożego. Pierwsze czytanie z Drugiej Księgi Samuela wskazuje, że Bóg jest jedynym Królem nad Izraelem.

Z kolei czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan opowiada o Królestwie Bożym Jezusa Chrystusa, zawierając tajemnicę Bożego Odkupienia. Przez chrzest święty staliśmy się uczestnikami w dziale świętych w światłości, która jest przestrzenią Bożego działania. Jezus Chrystus przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie wykupił nas z niewoli grzechu i ciemności, abyśmy mogli cieszyć się godnością dzieci Bożych. Jak wskazuje św. Paweł Jezus Chrystus jest Głową Kościoła, z którym jednoczymy się w każdej Eucharystii. Jezus jest Pierworodnym wobec każdego stworzenia, ponieważ ma władzę nad wszystkim, całym stworzeniem, bo w Nim zostało wszystko stworzone.

Ewangelia według św. Łukasza nawiązuje do ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Nad Jezusem przybitym do krzyża widniał napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”. Jezus z miłości do nas dobrowolnie oddał Swoje życie przez mękę i śmierć, aby dokonało się dzieło odkupienia.

Podczas każdej Eucharystii wpatrujemy się w Krzyż. Krzyż, który stał się tronem najwyższego Boga. Krzyż, który jest źródłem Miłości i Miłosierdzia Bożego. Jezus Chrystus jest Królem Miłości, Sprawiedliwości, Prawdy i Pokory.

W tą dzisiejszą uroczystość, która kończy rok liturgiczny warto zadać sobie pytanie: czy w naszych sercach króluje Jezus Chrystus? Czy podążamy za Jezusem, naszym Najwyższym Przewodnikiem? Jaką wartość w naszym życiu ma Eucharystia?

Módlmy się, aby Jezus Chrystus Król Wszechświata królował w naszych sercach.