4.02.2021

JEZUS CHRYSTUS NAJWYŻSZY KAPŁAN

Św. Jan Paweł II mówił, że nie ma Eucharystii bez kapłaństwa i kapłaństwa bez Eucharystii, bo kapłan jest człowiekiem Eucharystii. W pierwszy czwartek miesiąca dziękujemy Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa jako największych darów Bożej Miłości. Wpatrując się w Jezusa ukrytego w białej Hostii chleba módlmy się adoracją uwielbienia św. Faustyny Kowalskiej.

Hostio święta, w której zawarty jest testament miłosier­dzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszni­ków — Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa, jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom — Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarte jest życie wiekuiste i nieskończonego miłosierdzia, nam obficie udzielane, a szczególnie biednym grzesznikom— Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom — Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarta jest nieskończona cena miłosierdzia, która wypłaci wszystkie długi nasze, a szczególnie biednych grzeszników — Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarte jest źródło wody ży­wej, tryskającej z nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników — Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarty jest ogień najczystszej miłości, który płonie z łona Ojca Przedwiecznego, jako z przepaści nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników — Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarte jest lekarstwo na wszystkie niemoce nasze, [lekarstwo] płynące z nieskoń­czonego miłosierdzia, jako z krynicy, dla nas, a szczegól­nie dla biednych grzeszników — Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarta jest łączność pomię­dzy Bogiem a nami, przez nieskończone miłosierdzie dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników — Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarte są wszystkie uczucia najsłodszego Serca Jezusowego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom — Bądź uwielbiona.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna we wszystkich cier­pieniach i przeciwnościach życia – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i burz wewnętrznych i zewnętrznych – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna w życiu i śmierci godzinie- Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród niepowo­dzeń i zwątpienia toni – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród fałszu i zdrad – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i bezbożności, która zalewa ziemię – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród tęsknoty i bólu, w którym nas nikt nie rozumie – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadzięjo nasza jedyna wśród znoju i szarzyzny życia codziennego – Ufam Tobie.

Pole tekstowe: 11Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród zniszcze­nia naszych nadziei i usiłowań – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród pocisków nieprzyjacielskich i wysiłków piekła – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy ciężkości przechodzić będą siły moje, gdy ujrzę wysiłki swoje bezskuteczne – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy burze miotają mym sercem, a duch strwożony chylić się będzie ku zwątpieniu- Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy serce moje drżeć będzie i śmiertel­ny pot zrosi nam czoło – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy wszystko sprzysięgnie się przeciw mnie i rozpacz czarna wciskać się będzie do duszy- Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy wzrok mój gasnąć będzie na wszyst­ko, co doczesne, a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane- Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy prace moje będą przechodzić siły moje, a niepowodzenie będzie stałym udziałem moim – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy pełnienie cnoty trudnym mi się wyda i natura buntować się będzie – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy ciosy nieprzyjacielskie wymierzo­ne przeciw mnie będą- Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy trudy i wysiłki potępione przez ludzi będą- Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy zabrzmią sądy Twoje nade mną, wtenczas ufam morzu miłosierdzia Twego- Ufam Tobie.

(Św. Faustyna, Dz 149, 150, 356)

„ADORACJA Najświętszego Sakramentu. 30 spotkań z Jezusem”, Wydawnictwo M, Kraków 2018