24.01.2021

Niedziela Słowa Bożego

W III Niedzielę Zwykłą przeżywamy w Kościele Niedzielę Słowa Bożego ustanowioną przez papieża Franciszka w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – miłośnika Pisma Świętego. Ojciec Święty zachęca nas, abyśmy sięgali po lekturę Dobrej Nowiny, w której zawarta jest cała prawda i niezwykłe bogactwo dialogu między Bogiem a Jego ludem. Starajmy się więc codziennie karmić Bożym Słowem, które da nam umocnienie i rozeznanie w podejmowaniu rozważnych decyzji,  a szczególnie umocni nas na drodze podążania za Chrystusem.  

Liturgia słowa w tą niedzielę koncentruje się na nawróceniu i powołaniu. W odczytanym fragmencie Ewangelii według Św. Marka Pan Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów głosząc zbawienie. Przepowiadanie Jezusa dokonuje się w następującym wezwaniu: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Jest to przesłanie, które skłania nas do refleksji nad czasem i nawróceniem – mówił papież Franciszek podczas rozważania poprzedzającego modlitwę Anioł Pański. Czas się wypełnił – oznacza to, że Bóg zesłał Swojego Syna po to, aby zbawił świat z miłości do człowieka. Nawrócenie, do którego nas Jezus wzywa w tą dzisiejszą niedzielę ma polegać na zmianie mentalności, sposobu myślenia i postępowania, abyśmy nie kroczyli za modą i tym, co oferuje współczesny świat, bo jak słyszeliśmy w czytaniu z Pierwszego Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian  „przemija bowiem postać tego świata.” Wzorem do naśladowania ma być dla nas Jezus, który  wzywa nas do tego, abyśmy wyzbyli się egoizmu, przesadnego przywiązania do rzeczy materialnych i ziemskich, pragnie naszego wzrostu duchowego, zachęca nas, abyśmy nieustannie pogłębiali naszą wiarę, czynili dobro, do którego wszyscy zostaliśmy powołani. Życie, które otrzymaliśmy od Boga jest darem Jego nieskończonej miłości do człowieka. Starajmy się jak najlepiej je wykorzystać zgodnie z prawdą zawartą w Piśmie Świętym. Niech zawsze towarzyszy nam powołanie do czynienia miłości względem Boga i bliźniego, aby u schyłku życia, kiedy podejmiemy osobistą refleksję nie żałować wyborów i podejmowanych decyzji – o czym wspomniał Ksiądz Proboszcz Krzysztof w dzisiejszym kazaniu.

Prośmy więc Matkę Bożą, aby nieustannie towarzyszyła nam na drogach naszego życia, kiedy będziemy kroczyć za Jej Synem Jezusem Chrystusem. Powiedzmy wraz z Maryją: „Panie, niech będzie tak jak chcesz Ty!” Pragniemy wypełniać Twoją wolę Panie.