27.12.2020

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

W niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy w Kościele uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w żłóbek nasz wzrok kierowany jest na maleńkiego Jezusa, czuwającą przy Nim Matkę Maryję oraz opiekuńczego i troskliwego Józefa. Pragniemy dziś w sposób szczególny zastanowić się nad tym, jak wypełniamy własne powołanie do życia rodzinnego? Czy wzorem do naśladowania jest dla nas Święta Rodzina z Nazaretu?

Dzisiejsza liturgia Słowa eksponuje znaczenie i moc w wiarę Boga o czym świadczy postawa Abrahama i Sary, a także wypełnienie Prawa Pańskiego przez Rodziców Jezusa. Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju przedstawia sytuację Abrahama i Sary, którzy dotychczas nie doczekali się potomstwa a spadkobiercą miał być Damasceńczyk Eliezer. Bóg ponawia obietnicę daną Abrahamowi, który ze względu na brak potomstwa ma wielką wątpliwość w jej wypełnienie. Fragment Księgi Rodzaju uzmysławia nam jak wielkim darem jest posiadanie dziecka, które dopełnia powołanie do życia rodzinnego i małżeńskiego. Dzięki wierności małżeństwa Abrahama i Sary doczekali się oni potomka Izaaka.

Drugie czytanie z Listu do Hebrajczyków podkreśla, że większym skarbem od rodziny jest wiara. Przesłanie tego czytania koncentruje się na przekonaniu, że nie możemy stawiać rodziny nad Bogiem. Bóg powinien zajmować pierwsze i najważniejsze miejsce w rodzinie, bo tylko dzięki wierze w należyty sposób możemy wypełniać powołanie w rodzinie. Takie też było małżeństwo Abrahama i Sary, dla których najważniejszy był Bóg. Abraham i Sara wierzyli w ogromną moc Boga, zaufali Mu oddając całe swoje życie, a poprzez ich małżeństwo dokonała się Boża obietnica i Boży zamysł. Postawa Abrahama i Sary jest dla nas przykładem, jakimi wartościami w życiu rodzinnym powinien kierować się mąż i ojciec oraz żona i matka. Przylgnięcie do Boga, niezachwiana ufność i niezłomna wiara to wartości, które pomogą budować właściwie życie rodzinne. Małżeństwo jest po to, by realizować powołanie do miłości na wzór miłości Boga. To wiara pozwala przezwyciężać wszelkie trudności i przeciwności, to w wierze kryje się potężna moc, by wspólnie kroczyć ku przyszłości.

Ewangelia według Świętego Łukasza opisuje, jak Maryja z Józefem przynoszą Dzieciątko do świątyni, żeby Go ofiarować Bogu czterdzieści dni po urodzeniu po to, aby wypełniło się Prawo Pańskie. Znaczenie wiary z drugiego czytania ma również wypełnić się poprzez konkretne czyny i przepisy prawa przytoczone w Ewangelii. Ofiarowanie Jezusa Bogu świadczy o gorliwości Maryi i Józefa w wypełnianiu przepisów prawa oraz oddania największego skarbu Bogu. Pan Jezus dorastał u boku głęboko wierzących Rodziców, napełniając się mądrością, której źródłem był Bóg.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje jak bardzo potrzebna dzieciom jest wiara rodziców. To rodzice są tymi pierwszymi nauczycielami wiary, to oni powinni wskazać dziecku tą właściwą drogę wartości chrześcijańskich poprzez przykład uczestnictwa w nabożeństwach i mszach świętych, codziennej modlitwy i studiowania Pisma Świętego. Szczególnie teraz w tych trudnych dla ludzi wierzących czasach potrzebne jest zaangażowanie rodziców w chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Niech dzisiejsze Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa pozwoli nam z jeszcze większą wiarą wypełniać powołanie do życia rodzinnego. Całkowicie oddajmy nasze rodziny Bogu, trwajmy gorliwie w wierze i ufności w Bożą pomoc, bo za Św. Augustynem jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu wszystko inne jest na właściwym.