20.11.2016

Uroczystość Chrystusa Króla

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół obchodzi uroczystość Chrystusa Króla, uznając szczególnie królewskie panowanie Chrystusa w niepewnym świecie i pełnej pułapek współczesności.

Chrystus Król jawi się jako pełen miłosierdzia władca, przynosząc prawdziwe pojednanie z bratem, wolność od grzechu i pokój ducha. Głosząc dzieło stworzenia wyznajemy królowanie Boga we Wszechświecie, bo Bóg w Jezusie Chrystusie jest Tym, który jest, i który był oraz Tym który przychodzi. Codziennie modląc się tak jak nas nauczył Jezus Chrystus przyzywamy Jego królestwa, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Bo Jezus Chrystus Król Wszechświata jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

Ewangelia według św. Łukasza przenosi nas na Kalwarię, gdzie Chrystus przybity do krzyża umiera. Dzięki swemu niezgłębionemu miłosierdziu umarł za każdego z nas, za nasze grzechy, słabości, zaniedbania, za brak dobrych natchnień. Jednak jako prawdziwy Król i Zbawca przebacza nam tak jak łotrowi i wprowadza każdego do Swego królestwa, kto w Nim pokłada swoją ufność i nadzieję. Chrystus Król umierający na Krzyżu dał nam dowód na to, że Bóg jest większy od nas ludzi, większy niż nasza zawodność, bo tylko On jest ratunkiem nawet w największej klęsce, życie jest silniejsze niż śmierć, a królestwo Jego jest bliskie. Nigdy nie przeminie królestwo prawdy, miłości, łaski i przebaczenia. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy weźmiemy krzyż trosk, obowiązków, choroby, samotności i strapienia na ramiona i dzielnie będziemy podążać za Chrystusem, ufając w Jego bezgraniczną miłość jaką nas obdarza.
Jezus Chrystus jest przeciwnością władzy nam znanej, On jest Królem, który miłuje przelewając swoją najświętszą Krew za nasze grzechy.

W naszej wolnej Ojczyźnie – króluj nam Chryste!
W naszych rodzinach – króluj nam Chryste!
W szkołach i uczelniach – króluj nam Chryste!
W opiece nad chorymi, słabymi i bezbronnymi – króluj nam Chryste!
W miejscach pracy i urzędach – króluj nam Chryste!
W życiu każdego z nas – króluj nam Chryste!