29.03.2020

Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka dotyczące sprawowania czynności liturgicznych

Zarządzenie zostało wydane w związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” 
z dn. 25 marca 2020 r.

  • Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. zostaje przedłużona do odwołania. Dotyczy wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz innych osób przebywających na terenie diecezji. Biskup zachęca do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św., nabożeństw i rekolekcji transmitowanych za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

  • Msze św. oraz liturgie Triduum Paschalnego bez udziału wiernych

W trosce o zdrowie wiernych i celebransów od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów. Zamówione intencje Mszy św. zostaną odprawione według ustalonego wcześniej porządku. Kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę z zachowaniem wszelkich wymogów ostrożności i bezpieczeństwa – w kościele lub kaplicy nie może przebywać więcej niż 5 osób równocześnie.

  • Sakrament pokuty i pojednania

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania z Bogiem. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie. Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne odpowiednie do sprawowania sakramentu pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika.

  • Komunia święta

W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu na zaistniałą sytuację należy skorzystać z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

  • Posługa wśród chorych i osób w podeszłym wieku (np. pierwsze piątki lub soboty miesiąca)

Posługa wśród osób chorych i w podeszłym wieku została ograniczona do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wszystkich wytycznych dotyczących zasad higieny. Przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci.

  • Opieka duszpasterska nad osobami starszymi i samotnymi

W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore, przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. W tym celu należy kontaktować się z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które oferują pomoc.

  • Pogrzeb

Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. Obrzędy pogrzebu ograniczone są wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna.

  • Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Wszelkie decyzje, wobec tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji, dotyczące I Komunii św., zostaną podjęte po Wielkanocy.

Biskup Edward Dajczakzaprasza wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).Szczególnie ważna jest modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą za diecezję.Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej diecezji.